خدمات هانیل

خدمات کلینیک هانیل

تقدیر پزشکان

دکتر ها
۶۷
دکتر ها
جوایز
۱۰
جوایز
اتاق ها
۷۳۰
اتاق ها
بیماران
۴۸۰۰+
بیماران